Konur Sokak No:69/9

Kavaklıdere Mah. Çankaya/ANKARA

SİRKÜLER 2021/06
Mart 12, 2021

SİRKÜLER 2021/06

KATMA DEĞER VERGİSİNDE yapılan değişiklikler                                                     

 

16/2/2021 tarihli ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 35 Seri No.lu KDV Tebliği ile 01 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecek kısmi KDV tevkifatı uygulamalarında değişiklikler yapılmıştır.

 

1- Aşağıdaki kuruluşların kısmi tevkifat kapsamına giren alımlarında KDV tevkifatı uygulamaları öngörülmüştür.

Sigorta ve reasürans şirketleri,
Sendikalar ve üst kuruluşları,
Vakıf üniversiteleri,
Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,

 

2- Tüm KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile yapım işiyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri kısmi tevkifat uygulaması kapsamına alınmıştır.

 

3- Tevkifat oranları aşağıdaki şekilde değişmiştir:

 

Yapım işleri ve yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde uygulanan  3/10 tevkifat oranı 4/10,

Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde uygulanan 5/10 oranı 7/10,

Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetlerinde uygulanan 5/10 oranı 7/10,

Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetlerinde uygulanan 7/10 oranı 9/10,

Her türlü baskı ve basım hizmetlerinde uygulanan 5/10 oranı 7/10,

Kamu özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan hizmetlerden;

* Yapım işlerinde uygulanan 3/10 oranı 4/10,
* Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetlerinde uygulanan 7/10 oranı 9/10. olarak değiştirilmiştir.

 

4- Yük taşıma hizmetlerinde tevkifat uygulaması:

 

Tüm KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara yapılan yük taşımacılığı hizmetinde;
(2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması öngörülmüştür.

 

Kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri tevkifata tabi tutulmayacaktır.

 

5- Ticari reklamlarda tevkifat uygulaması;

 

Bu uygulamada tevkifata tabi tutulacak ticari reklam; ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurular olarak tanımlanmıştır.

 

Profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dahil) reklam hizmetlerinde 9/10 oranında;                         tasarımı yapılmış olan reklamlara ilişkin baskı ve basım hizmetleri ise 7/10 oranında uygulanacaktır.

 

6- Diğer hizmetlerde tevkifat uygulaması

 

Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında da söz konusu alıcılar tarafından 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanması öngörülmüştür.

 

 

 

 

7- Devlet Malzeme Ofisi’nin alımlarında tevkifat uygulaması

 

KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve bütün mal teslimlerinde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç) 2/10 oranında KDV tevkifatı uygulaması öngörülmüştür.

 

8- Tevkifattan doğan KDV iadelerinde alıcının tevkifat tutarını ödemiş olma şartı getirilmiştir.

 

 

Share: