Konur Sokak No:69/9

Kavaklıdere Mah. Çankaya/ANKARA

SİRKÜLER 2021/05
Mart 12, 2021

SİRKÜLER 2021/05

1 – Değerli Konut Vergisi :                                                                                                                          
5.227.000 TL. tutarın üstündeki konutlar 22.02.2021 tarihine kadar 2021 yılı beyannamesi vereceklerdir,

Değerli Konut Vergisi’nin matrah ve nispeti Emlak Vergisi Kanunu’nun 44. maddesi uyarınca, “(7221 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile değiştirilen madde Yürürlük; 20.02.2020) verginin matrahı, bina vergi değerinin 42 nci maddede yer alan tutarı aşan kısmıdır.” şeklinde tanımlanmış olup, yine anılan madde uyarınca Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;                                 5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil) 5.000.000 TL’yi aşan kısmı için (Binde 3) 10.000.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.500.000 TL’si için 7.500 TL, fazlası için (Binde 6) 10.000.000 TL’den fazla olanlar 10.000.000 TL’si için 22.500 TL, fazlası için (Binde 10)

2 – Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 04.02.2021 tarihinde e-defter ikincil saklama uygulamasına ilişkin duyuru yayımlanmıştır.                                                                                                                          (https://uyg.edefter.gov.tr/edefter/) adresine giriş yapılarak e-defter yüklenebilir. “e-Defter Saklama Listesi” menüsünden dönem seçerek görüntülenebilir.

3 – 1 Mart 2021 tarihinden itibaren yapılan ödemelere uygulanmak üzere, yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri yapanlara, bu işlerle ilgili olarak yapılan hak ediş ödemelerinde uygulanan stopaj oranı %5’e yükseltilmiştir.

4 – Elektronik olarak düzenlenen belgeler 2021 Temmuz ayından itibaren BA-BS form bildirimlerine dahil edilmeyecektir.

5 – 6306 sayılı Afet Riski Alanlarının Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının bir buçuk katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri 30.01.2021 tarihinden itibaren %1 (yüzde bir) oranında Katma Değer Vergisine tabi tutulacaktır.

 

 

6  –  01/01/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere Finansman Gider Kısıtlaması getirilmiştir.

Gelir Vergisi Mükellefleri ; kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unun gider olarak indirilmesi kabul edilmeyecektir,

Kurumlar Vergisi Mükellefleri’nden ; kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının % 10’u kurum kazancının tespitinde indirim olarak kabul edilmeyecektir.

7 –  İlgili hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler müteakip hesap döneminin yedinci ayı başından itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçecektir.

8 – e-Belgelere ilişkin noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılan ihbar veya ihtarlar ile e-Belge iptal işlemlerinin 1/5/2021 tarihinden itibaren, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzda belirtilen usul, esas ve süreler içinde, elektronik ortamda Başkanlık bilgi işlem sistemine bildirilmesi zorunlu olacaktır.

Share: