Konur Sokak No:69/9

Kavaklıdere Mah. Çankaya/ANKARA

SİRKÜLER 2021/01
Mart 12, 2021

SİRKÜLER 2021/01

2021 TAKVİM YILINDA UYGULANACAK PRATİK BİLGİLER:

1 – Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2021 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

24.000 TL’ye kadar……………………………………………………………………………………………….. %15 15%
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası……………………………………………………………….%20 20%
130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL (ücret gelirlerinde 190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL), fazlası……%27 27%
650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL), fazlası%35 35%
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL’den fazlasının

650.000 TL’si için 207.390 TL), fazlası…………………………………………………………………………..%40

40%

2 –  Mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 7.000 TL

Gelir Vergisi Kanununun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2021 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 7.000 TL olarak tespit edilmiştir.

3 – Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı: 25 TL

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2021 takvim yılında uygulanmak üzere 25 TL olarak tespit edilmiştir.

4 – Yol Yardım Tutar: 13 TL

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 2021 takvim yılında uygulanmak üzere 13 TL olarak tespit edilmiştir.

5 – Engellilik İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2021 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 1.500 TL, ikinci derece engelliler için 860 TL, üçüncü derece engelliler için 380 TL olarak tespit edilmiştir.

6 –  Taşıt Giderlerine İlişkin İndirim Tutarları

Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının;

(1) numaralı bendinde yer alan gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 150.000 TL,

(7) numaralı bendinde yer alan amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 170.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 320.000 TL olarak belirlenmiştir.

Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 6.000 Türk lirasına kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.

7 –  Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı: 19.000 TL

8 –  Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı: 43.000 TL.

9 – Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı: 2.800.-TL

10 – İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır 18.900 TL olarak belirlenmiştir.

11 – Doğrudan Gider Yazılacak demirbaşlar 1.500 TL olarak belirlenmiştir.

12 – Beyanname ve Bildirgelerde uygulanacak Damga Vergisi tutarları:

Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri………………………………………….. 97,20 TL                               Kurumlar Vergisi Beyannameleri …………………………………………. 129,80 TL                                            Katma Değer Vergisi Beyannameleri………………………………..………64,10 TL                              Muhtasar Vergisi Beyannameleri…………………………………………….64,10 TL                                          Diğer Vergi Beyannameleri (Damga vergisi beyannameleri hariç)……….64,10 TL                                         Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri……………..47,60 TL

13 – GECİKME ZAMMI ORANI 30/12/2019 tarihinden itibaren her ay için    %1,6 uygulanacaktır.

14 – Asgari ücret:  günlük bürüt tutarı 119,25 TL. aylık brüt tutarı 3.577,50 TL. uygulanacaktır.        Asgari ücretin işverene maliyeti 4.203,56 TL.olmaktadır.

15 – 01.01.2021 – 31.06.2021 döneminde; kıdem tazminatı tavan tutarı 7.638,96 TL olarak uygulanacaktır.

 

16 – 01.01.2021- 30.06.2021 döneminde hizmet erbabı Gelir Vergisinden müstesna olarak ödenebilecek çocuk zammı tutarları,                                                                                                               0-6 Yaş Gurubunda Çocuklar için  82,89 TL            6 yaştan Büyük Çocuklar için        41,45 TL dir.

 

17 – 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılacak yapılandırmalar için 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılması gereken başvuru ve 31 Ocak 2021 tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksitin ödeme süresi bir ay uzatılmıştır.

18 – 17.01.2021 tarihinde sona erecek olan fesih yasağı ve ücretsiz izin süreleri iki ay daha olmak üzere 17.03.2021 tarihine uzatılmıştır.

19 – Sermaye şirketlerinin 2020 hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden %19,62 oranı üzerinden hesaplanan tutarın %50’sinin kurum kazancından indirilebilecektir.

İndirimden ya 2020 yılı kurumlar Vergisi beyannamesinde ya da dördüncü geçici vergilendirme dönemi itibarıyla yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutarlar, izleyen hesap dönemine ilişkin geçici vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

20 – 2020 yılı aktif toplamı 4.613.700 TL’yi veya net satışları toplamı 9.227.800 TL’yi aşan üretim ve hizmet işletmeleri, 2021 yılına ait muhasebe işlemlerini, 7/A seçeneğindeki hesapları göz önünde bulundurarak yerine getireceklerdir. Bu hâdlerden herhangi birini aşan işletmelerin, 2021 hesap döneminde maliyet hesaplarını 7/A seçeneğine göre tutmaları zorunludur. (2020 yılında bu hadler sırasıyla 4.228.500 ve 9.227.800 TL olarak belirlenmiştir.)

2020 yılında hem aktif toplamı 4.613.700 TL’nin hem de net satışları toplamı 9.227.800 TL’nin altında kalan üretim ve hizmet işletmeleri ile aktif ve net satış toplamları ne olursa olsun ticaret işletmeleri için 7/A seçeneği, 2021 yılında da zorunlu değildir. Bu işletmeler, 2021 yılında da 7/A ve 7/B seçeneklerinden herhangi birini tercih edebileceklerdir.

2019 yılı sonuçlarına göre, hem aktif toplamı 27.682.000 TL’nin hem de net satışları 61.515.200 TL’nin altında kalan mükellefler, 2021 yılında verecekleri (2020 yılı) beyannamelerine hiçbir ek mali tablo eklemeyeceklerdir.(2020 yılında bu hadler sırasıyla 25.370,700 ve 56.379,100 TL olarak belirlenmiştir.)

Bu hâdlerden herhangi birini aşmış olanlar, 2021 yılında verecekleri beyannamelerine sadece Kâr Dağıtım Tablosu isimli ek malî tabloyu ekleyeceklerdir. Diğer ek mali tabloları eklemelerine gerek yoktur. Usulsüzlük cezası ile muhatap olunmaması için faaliyet sonuçları zarar olsa dahi kar dağıtım tablolarının verilmesi yararlı olacaktır.

Bilânço ve Gelir Tablolarının ise beyannamelere, bütün mükellefler tarafından, dipnotlu ve mukayeseli olarak eklenmesi gerektiği göz önünde tutulmalıdır.

21 – SGK tarafından yayımlanan Duyurularda, 17256 ve 27256 Kanun numaralı yeni prim desteklerinin sigortalı tanımlama işlemlerinin SGK işveren sistemi üzerinden yapılacağı, destek indirim tutarlarının tahakkuk fişinde gösterilmeyeceği ve banka borç sorgulaması sırasında da destek tutarlarının indirimsiz tutar olarak gösterileceği, ancak, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin onaylanmasının ardından ilgili ayın sonuna kadar SGK tarafından işyeri emanet hesaplarında gösterilmesinin sağlanacağı ve borca mahsup yoluyla işlem gerçekleştirileceği açıklanmıştır.

 

Share: